วิศิษฏ์สะกดอย่างไร

     ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีชื่อที่คุณอยากทราบ  ทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ว่าชื่อคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร    อาทิเช่น

      ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

วินิตา  (  Vinita  )   แปลว่า  ปกครอง ,  ฝึกอบรม

เทวี   (  Te vee  )   แปลว่า  เทวดาผู้หญิง

บัณฑิตยา   (   Ban  )   แปลว่า  ความรอบรู้   ,  การเรียน

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,   นักปราชญ์

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความสงสาร   ,  ช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์

กรุณาภรณ์  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสงสารเป็นเครื่องประดับ

กุลธิดา  (  Kullatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกูล

กุลสตรี  (  Kullasatree  )  แปลว่า  หญิงผู้ดี

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

โกกิลา  (  Kokila  ,  Gogila  )   แปลว่า  นกดุเหว่า

เครือวัลย์  (  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาเป็นเครื่องประดับ

รุจาภรณ์  (  Rujaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่อประดับอันรุ่งเรือง

      ชื่อผู้ชาย   มีดังนี้
 
วิศิษฏ์   วิศิษฎ์  วิศิษฐ์  (  Visit ,Wisit )  แปลว่า  เลิศ  ,  ยอดเยี่ยม  ,  ประเสริฐ

วัฒนวิศิษฐ์ (  Vattanavisit  ,  Vattanawisit  )  แปลว่า ผู้มีความเจริญเลิศ ,  ผู้มีความเจริญอัน  , ประเสริฐ

วิรัช  (  Virat  ,Virach  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน , ต่างประเทศ

วิวัฒน์  (  Vivat  ,  Viwat  ,Wivat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง ,  วิวรรธน์  

วิวรรธน์  (  Vivat  ,Wivat  ,  Viwat  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง

วิฑูรย์  ( Vitoon ) แปลว่า  ไพฑูรย์  

วิทูร  (  Vitoon  )  แปลว่า  ฉลาด ,  ไกล ,   ห่าง

วิภาส  ( Vipas  )  แปลว่า  ส่อง ,  สว่าง

วิโรจน์  (  Virot  ,  Viroj  )  แปลว่า  สว่าง  ,  แจ่มใส  ,  รุ่งเรือง  

วินิจ  (  Vinit  )  แปลว่า   ตรวจตรา ,  พิจารณา

วินิต  (  Vinit  )   แปลว่า  ปกครอง  ,  ฝึกอบรม  

วิวัฏ  (  Vivat  ,  Viwat  )   แปลว่า   พระนิพพาน

สกุนต์  (  Sakum  )  แปลว่า   นก ,  สกุณา

สกุล  (  Sakul  ,  Sakun   )  แปลว่า   วงศ์ ,  เชื้อสาย  , เผ่าพันธุ์ ,  เชื้อชาติผู้ดี

ศราทธ์   (  Sarat  )   แปลว่า  การทำบุญให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  

ศารท (  Sart )  แปลว่า  เทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบ  ,  สารท

ศาสตร์  ( Sat )  แปลว่า  ตำรา  ,  วิชา

ศาสน์  (  Sas )  แปลว่า  คำสั่งสอน

กานท์  (  Kan )  แปลว่า  บทกลอน

การ (  Kan )  แปลว่า  กิจ ,  การงาน ,   ธุระ  ,  ผู้ทำ

การณ์  (  kan  )  แปลว่า  เหตุ , เค้ามูล

กาล  (  Kan , Kal  )  แปลว่า  เวลา , ครั้ง  , คราว   , หน  

กาจ  ( Kaj )  แปลว่า  เก่ง , กล้า ,  ร้าย

เทวัญ  (  Tewan  )  แปลว่า  หมู่เทพ , ชาวสวรรค์

เทวัน  (  Tewan  )  แปลว่า  พี่เขย ,  น้องเขย

เทว  (  Teva  )  แปลว่า   เทวดา ,  เทพ

เทวา  (  Teva  )  แปลว่า   เทวดา ,  เทวดาผู้ชาย

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า   เทวดา

สุร  (  Sura  )  แปลว่า  เทวดา ,  ผู้กล้า

บิณฑ์  (  Bin  )  แปลว่า  ก้อนข้าว

บรรยง  ( Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม,   ทำให้ดี

บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า   ที่นั่ง

ประกิต  (  Prakit  )  แปลว่า  ประกอบ  ,  ประดับ

บัณฑิต (  Bandid  , Bandit  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

บัณฑิตย์   (  Bandit  )   แปลว่า  ความรอบรู้ , การเรียน

    คุณคงพอจะทราบความหมายของชื่อคุณ    ได้บ้าง และคุณสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากคลัง

บทความทางด้านขวามือของคุณ  ในเดือน   ส.ค.  - ต.ค.  2012

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์