เกวลีสะกดอย่างไร


  ชื่อคุณแปลว่าอะไร   คุณอยากทราบว่าความหมายของชื่อคุณ

ชื่อมีคำแปลทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกวลี  (  Kevalee )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด  ,   ผู้ที่สำเร็จ

เกวลิน  (  Kevalin )  แปลว่า  เกวลี   , ผู้ที่สำเร็จ  , ผู้ที่ศึกษาตลอด

เกวลีรัตน์  (  Kevaleerat  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จดุจเพชร

เกวลินรัตน์   (  Kevalinrat )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จดุจเพชร

 รัตนา   (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว    ,   เพชรพลอย

มณี  ( Manee )  แปลว่า  แก้วมีค่า ,   เพชร พลอย

เกวลินมณี  ( Kevalinmanee )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จดุจเพชร

มาลินี  (  Malinee )  แปลว่า  มาลี

มาลี  (  Malee )  แปลว่า  ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้  , ผู้มีระเบียบ

มาลินีรัตน์  ( Malinee )  แปลว่า  ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้ดั่งเพชร

มาลีรัตน์ (  Maleerat )  แปลว่า  ผู้แต่งด้วยพวงดอกไม้ดั่งเพชร

มารษา  ( Malasa )  แปลว่า คำปด , คำเท็จ  , คำไม่จริง

มาลาตี ( Malatee ) แปลว่า มะลิชนิดหนึ่ง

นภา ( Napa )  แปลว่า  ท้องฟ้า , อากาศ

พิมพ์  ( Pim )  แปลว่า  รูป , แบบ

เพ็ญ  ( Pen )  แปลว่า  เต็ม , เต็มไปด้วย

เพชร  (  Pech   ,   Pet   )  แปลว่า   พลอยใสเนื้อแข็งมีค่า

มีน ( Meen )  แปลว่า ปลา   ชื่อราศีที่ ๑๒

โพยม ( Payom )  แปลว่า  ท้องฟ้า ,  อากาศ

ไพลิน  (  Pilin )  แปลว่า   พลอยสีน้ำเงิน

บุษยา  ( Butsaya )  แปลว่า  พลอยสีขาว ,  บัว

บุษราคัม  ( Butsarakam )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

ทับทิม  ( Tabtim ) แปลว่า  พลอยสีแดง

บุษบา ( Butsaba )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบามินตรา ( Butsabamintra )  แปลว่า  พุทธรักษา

มัลลิกา  ( Manlika )  แปลว่า  ดอกมะลิ

ผกา  ( Phaka ) แปลว่า  ดอกไม้

การะเกด  (  Karaket ) แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีใบยาวริมเป็นหนาม กลีบดอกเหลืองหอม คล้าย

ลำเจียก แต่ขนาดเล็กกว่า

การะบุหนิง  ( Karabuning )  แปลว่า  ดอกแก้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รัตน  ,   รัตนะ   (  Rattana  )   แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  , เงินทอง

 รัตน์  (  Rattana  )แปลว่า   แก้ว  ,  เพชรพลอย

มารุต ( Marut )  แปลว่า  ลม , เกี่ยวกับลม , เนื่องกับลม

มรุต ( Marut )  แปลว่า  เจ้าลม ,  เจ้าพายุ  

มิ่ง ( Ming )  แปลว่า  ขวัญ   สิ่งที่เป็นสิริ

มิ่งขวัญ  (  Mingkhawn ) แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

มนู  ( Manoo )  แปลว่า คน  มนุษย์

มิ่งมนู ( Mingmanoo )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

มิ่งมนัส  (  Mingmanas )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

มนูญ  (  Manoon )  แปลว่า  งาม  เป็นที่พอใจ

มิ่งมนูญ  (  Mingmanoon )  แปลว่า  ผู้เป็นสิริงาม

มฤเคนทร์ ( Maruken )  แปลว่า  พญาเนื้อ , ราชสีห์

มฤคินทร์  (  Marukin )  แปลว่า  พญาเนื้อ ,  ราชสีห์

มโน  ( Mano )  แปลว่า  มนัส

มนัส  มานัส   (  Manas  )  แปลว่า  ใจ , เกี่ยวกับใจ ,  มน

มนตรี  (  Montree )  แปลว่า  ขุนนางที่ปรึกษา , ผู้ปรึกษาราชการ

มนุช  ( Manuch  ) แปลว่า  คน  ผู้เกิดจากมนุ  (มนุส   มนุษย์  )

มนุชา  ( Manutcha )  แปลว่า   คน  , มนุส   , มนุษย์

มนุชารัตน์   ( Manucharat )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

มนุสารัตน์  (  Manusarat  )  แปลว่า   ผู้ประเสริฐ

มานพ   มาณพ   ( Manop )  แปลว่า  ชาย ,  ชายหนุ่ม ,  คนผู้ชาย

เมษ ( Mes )  แปลว่า  แพะ ,  แกะ  , ชื่อราศีที่ ๑

บรูณ์  ( Boon )  แปลว่า  เต็ม

การ  ( Kan  )  แปลว่า  หน้าที่ , งาน , กิจ , ธุระ , สิ่งที่ทำ

การย์  (  Kan )  แปลว่า  หน้าที่ , กิจ , ธุระ , งาน , พึงทำ , น่าทำ , ควรทำ ,   ต้องทำ

การเวก  (  Karavek )  แปลว่า  ชื่อภูเขา ,  ชื่อต้นไม้ ,  ชื่อดอกไม้ , ชื่อเพลง

การัณย์  ( Karan )  แปลว่า  กรณีย์  ,   กิจ

การันต์   (  Karan )  แปลว่า  อักษรที่สุดแห่งคำ

เกษียณ  (  Kasen  )  แปลว่า  สิ้นไป  , กำหนดค่าของอายุ , ขีดขั้นอายุ

เกษียน  (  Kasen )  แปลว่า  เขียน , เล็ก  , น้อย

เกษียร  (  Kasen )  แปลว่า  น้ำนม

แก่น  (  Kaen )  แปลว่า  เนื้อไม้ที่อยู่ภายใน ,  หลัก , ประธาน , แข็ง ,กระด้าง

เก่ง (  Keng )   แปลว่า  กล้า , เข้มแข็ง , เชี่ยวชาญ , ไม่แพ้ใคร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์