ชื่อผู้ชายกับคำแปล


      ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อผู้ชายกับคำแปล  คุณคงอยากทราบว่า

ชื่อของคุณแปลว่าอะไร  อาทิเช่น    ชื่อ

พง   (  Pong  )   แปลว่า  ดงหญ้า   หรือ   ดงไม้ที่เป็นหมู่  

พน (   Pon )  แลว่า   ป่า      (  อ่านว่า   พน หรือ พะนะ )

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  

วน (  Von  )  แปล่า  ป่า   (  อ่านว่า   วน หรือ วะนะ )

วนา  (  Wana  หรือ   Vana  )    แปลว่า   พง   ป่า   ความหนาทึบ

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า  

วนัส   (  Vanas  )   แปลว่า    ป่า

พงษ์   , พงศ์   ,   พงศ ,   พงษ    (  Pong  )   แปลว่า  เชื้อสาย ,  เทือกเถา,  เหล่ากอ ,  สกุล ,  ลูกหลาน  

เผ่าพันธุ์   , วงศ์วาน

วงษ์  ,  วงศ์   ,   วงษ   , วงศ  (  Wong  ,  Vong  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ,   สกุล  ,  เผ่าพันธุ์  

พันธุ  ,   พันธุ์    (  Pan  )   แปลว่า  เชื้อสาย   ,   เผ่าพันธุ์  

พงศ์พันธุ์   (  Pongpan  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย ,    ผู้สืบเชื้อสายอันเนื่องมาแต่วงศ์  

พร้อม   (  Prom  )    แปลว่า    ร่วมกัน ,  ในเวลาเดียวกัน ,  ทันกัน ,  ครบกัน  ,  เสร็จ

พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )     แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมเพชร  (  Prompech  )    แปลว่า   ผู้มีเพชรครบครัน

พันธ (  Panta  )   ,  พันธ์ (  Pan  )    แปลว่า   พันธะ  ,   ผูก  ,  มัด,    ตรึง

พิทยา (  Pittaya  )  ,   พิทย์   (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้

วิทยา  (  Wittaya  )  ,   วิทย์  (  Wit  )   แปลว่า   ความรู้  

พิพัฒ  (  Pipat  )   แปลว่า  เจริญแล้ว      

พิเชฐ   (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญที่สุด  ,  ประเสริฐสุด

วิเชฐ  (  Wichet  )    แปลว่า   เจริญที่สุด  , ประเสริฐสุด

ปฏิภาณ  (  Patipan  )    แปลว่า    ความไหวพริบ ,  ผู้มีไหวพริบดี  

ประเสริฐ   (  Prasert  )   แปลว่า   ดีเลิศ  , ดีที่สุด ,  วิเศษ  

ปราชญ์    ,   ปรัชญ์   ( Prach  )    แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ปราชญา ,  ปรัชญา   (  Prachaya  ,   Pradchaya  )   แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ณัฐ ,  ณัฏฐ์  (  Nat  )    ณัฏฐา   (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญา (  Pitchaya  )  .   พิชญ์   (  Pich  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา   ,  นักปราชญ์

วิชญ์   (  Wich  )  ,  วิชญา (  Witchaya  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,  ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

เกริก  (  Kerk  )    แปลว่า  กึกก้อง ,  ดัง ,  สนั่น  , เลื่องลือ ,  ยิ่ง

เกียรติ   ,  เกียรติ์   (  Kiat  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

 กิตติ   (  Kitti  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

 กีรติ  (  Keerati  )   แปลว่า   ชื่อเสียง ,  การเลื่องลือ ,  คำสรรเสริญ , คำที่เล่าลือ

กิตติคุณ (  Kittikun  )    แปลว่า   คุณที่เล่าลื่อ

คุณากร (  Kunukorn  )    แปลว่า   บ่อเกิดแห่งความดี  

คม   (  Kom  )   แปลว่า    การไป ,  การถึง  , ก้ม , คำนับ  , ไหว้  , ส่วนบางที่สุด ,  เฉียบแหลม

คมสัน  (  Komsan  )    แปลว่า   ปัญญาเฉียบแหลม

บุญ (  Bun  )    แปลว่า   คุณความดี  ,  กุศล  , ความสุข

ธน  ,  ธนา (  Tana  )    แปลว่า   ทรัพย์ ,   เงินตรา ,   ทรัพย์สิน ,   สมบัติ

นรานนท์  (  Naranon  )   แปลว่า   ผู้มีความยินดี  

นราพัฒน์  ,  นราภัทร์   (  Narapat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญ   ,     ผู้เจริญ      

ศกุนต์ (  Sakun  )     แปลว่า   นก

สุร  (  Sura  )   แปลว่า    เทวดา ,   ผู้กล้า  ,     นักรบ  ,  กล้าหาญ ,  เข้มแข็ง  

สุรศักดิ์   (  Surasak  )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถ ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญ

ศักดิ์    ( Sak  )  , ศักดา  (  Sakda  )    แปลว่า   ความสามรถ  , ความเชี่ยวชาญ  , กำลัง  ,  อำนาจ   ,

คุณวุฒิ ,  เรี่ยวแรง  ,ที่พึ่ง  ,  การช่วยเหลือ

สุธาสี  ( Sutasee  )   แปลว่า   เทวดาผู้ชาย ,  ผู้กินของทิพย์  

จิตติ   (  Jitti  )   แปลว่า  ความคิด  ,  ความฉลาด

 จินดา (  Jinda  )    แปลว่า    ความคิด ,  ปัญญา  , ความฉลาด ,  ความเลื่องลือ   , ความตรึกตรอง

จิร ,  จิรา (  Jira  )  แปลว่า  นาน

จีร  ,  จีรา   (  Jeera  )   แปลว่า  นาน

จิรายุ (  Jirayu  )     แปลว่า   มีอายุยืน  

จิรายุส  (  Jirayus  )   แปลว่า   มีอายุยืน ,  เทวดา  ,  นกกา

เจษฎา ( Jetsada  )    แปลว่า   ผู้เจริญที่สุด  ,  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  พี่

เชษฐ  , เชษฐ์ (  Chet  )  ,   เชษฐา (  Chetta  )    แปลว่า   พี่  ,  พี่ชาย  

เจษฎาพร (  Jetsadaporn  )    แปลว่า   ผู้เจริญที่สุดนำสุขมาให้        

เจษฎาพงศ์  ,   เจษฎาพงษ์  (  Jetsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญที่สุด

เจษฎาพันธุ์   (  Jetsadapan  )    แปลว่า    เชื้อสายผู้เจริญที่สุด

เจริญ (  Jarern  )    แปลว่า   งอกงาม , โตขึ้น ,  สมบูรณ์ , บำเพ็ญ

เจริญศักดิ์  (  Jarernsak  )     แปลว่า    ผู้มีความสามมารถยิ่ง            

ชัย    (  Chai  )  แปลว่า  ชนะ  ,  การชนะ

ชิต  (  Chit  )    แปลว่า   ชนะ ,   ชนะแล้ว ,    ไม่แพ้  

ไชย  (  Chai  )    แปลว่า    เจริญกว่า

ยศ  (  Yos  )     แปลว่า   ความดี ,   ตำแหน่ง  

เฉลิม  (  Chalerm  )    แปลว่า   เลิศ  , ยอด  , ทำเสริม ,  เพิ่มเติม

ชัยศักดิ์  (  Chaiyasak  )  ,  ศักดิ์ชัย    (  Sakchai  )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถยิ่ง

ไชยศักดิ์  (  Chaiyasak )    แปลว่า   ผู้มีความสามารถที่เจริญกว่า

เฉลิมศักดิ์  (  Chalermsak  )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถเลิศ  

ฉลอง (  Chalong  )    แปลว่า   การแสดงความยินดี  ,  ข้าม ,  แทน ,  ทำบุญสมโภช

ฉลองชัย (  Chalongchai  )    แปลว่า   การแสดงความยินดีในการชนะ

ฉลองยศ ( Chalongyos  )    แปลว่า   การแสดงความยินดีในตำแหน่ง       

ฉลองศักดิ์ (  Chalongsak  )    แปลว่า    ผู้มีความยินดีในความสามารถ

พุทธ (  Put  )   แปลว่า  ผู้รู้  , ผู้ตื่น  , ผู้บานแล้ว ,   ผู้ระวังอยู่  

พุทธิ  (  Putti  )  แปลว่า   ความรู้ , ปัญญา

พุฒ (  Put  )    แปลว่า  เจริญ , แข็งแรง ,  ใหญ่ ,  แก่ , เฒ่า  , ผู้ใหญ่  

พุฒิ  (  Put  ,  Putti  )   แปลว่า    ความเจริญ  ,  ความมั่นคง ,  ความสมบูรณ์

วุฒ  ( Wut  ) แปลว่า   เจริญแล้ว  , ใหญ่โต ,  สูง  , อายุ  , ที่นับถือ

วุฒิ  (  Wut  ,  Wutti  )   แปลว่า   ความงอกงาม ,  ความเพิ่มพูน  , ความเป็นใหญ่   ,  ความเจริญ

วุธ  (  Wut  )   แปลว่า   อาวุธ

พุฒิพงศ์ ,  พุฒิพงษ์   (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พุฒิวงษ์ ,  พุฒิวงศ์  (  Puttiwong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วุฒิพงษ์  , วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความสามารถ

วุฒิวงศ์  , วุฒิวงษ์  (  Wuttiwong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความสามารถ

พุทธิพงศ์  ,  พุทธิพงษ์ (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

พุทธิวงศ์  , พุทธิวงษ์   (  Puttiwong  )  แปลว่า    เชื้อสายผู้มีปัญญา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์