ชื่อคนไทยกับชาวต่างชาติ


        วันนี้จะกล่าวถึงชาวต่างชาติที่บังเอิญผ่านเข้ามา

ท่านอาจไม่เข้าใจ  ในการตั้งชื่อของคนไทย  ที่ไม่นิยมใช้ตัวอักษร

ที่เป็นกาลกิณี    เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง   เพื่อความเป็นสิริมงคล

แก่ตน

         This article was written with the purpose

 that tourits and foreigners coming to see

may be able to learn The Thai language  names.

         The Thai  do not use  misfortune alphabets in Thai name    if you were born on

   Sunday   you  don't use misfortune alphabets  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

  Monday    you don't use misfortune alphabets  สระ

  Tuesday   you don't use misfortune alphabets  ก ข ค ง

  Wednesday  you don't use misfortune alphabets  จ ฉ ช ซ ฌ ญ (Day time 06.00-18.00)

  Wednesday   you don't use misfortune alphabets  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม (At night 18.00-06.00)

  Thursday  you don't use misfortune alphabets  ด ต ถ ท ธ น

  Friday  you don't use misfortune alphabets  ย ร ล ว

  Saturday  you don't use misfortune alphabets   ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

       Example  some of The Thai names

On Sunday  กานตา   Kanta   ,    ธำรง  Tamrong ,   กฤตยา   Krittaya , จันทรา  Jantra

On Monday  กมล  Kamol  ,   กนก  Kanok ,  ภัค  Pak  ,  กมลวรรณ  Kamolwan    

On Tuesday  อาทิตย์  Artit    ,  ศศินามณี  Sasinamanee,    ชมพูนุท  Chompoonuch

On Wednesday  (Day time )   วัลยา  Vallaya ,  ดาริกาภรณ์   Darikaporn ,  นิธิ  Niti

On Wednesday ( At night )  จุฑารัตน์  Jutarat  ,  สง่า  Sanga ,  ธัญญา  Tanya

On Thursday   ขจร  Khajorn  ,  วิชญา  Vitchaya  ,  ญาณี  Yanee,  เชษฐา  Chetta

On Friday  กนิฏฐา  Kanitta,  ขนิษฐา  Khanitta  , ธิติญา  Thitiya,   ชุติมา Chutima

On Saturday  ปรีชา Preecha,   เพชรา  Petchara ,  ภัสรา Passara , พิไลเลขา  Pilailekha

      คำว่า  กาลกิณี แปลว่า โชคร้าย      เสนียด    ความไม่ดี      ความอัปมงคล    ความชั่ว

คนไทยส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงตัวอักษรกาลกิณี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและผู้ที่ตนตั้งชื่อให้

     misfortune alphabets  (  bad ,    evil,     vice,    )

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์