ชื่อกับการระลึกชาติ

       คุณคงได้ยิน   หรือ   ได้ทราบ มาบ้างเรื่องการระลึกชาติ

ว่าชาติก่อนชื่ออะไรชาตินี้ชื่ออะไร    ชื่อไม่ได้เป็นสาเหตุ

ให้คนเราระลึกชาติได้    ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานความเชื่อ

ทางการระลึกชาติอย่างไร   วันนี้จะขอพูดในอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่คุณ เคยชินแต่มองข้ามไป   คุณคงสงสัยว่ามองข้ามอะไร

ตามความเชื่อ  คนเกิดมาแล้วตาย    วิญญาณของคนนั้น ก็ไป(สิง)ผู้อื่นอยู่   แล้วเรียกว่า  วิญญาณนั้น

ไปเกิดใหม่    เป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้อยู่บ่อยๆ

     และคนในครอบครัว  หรือ   สังคมก็ยอมรับว่า   วิญญาณคือเด็กคนนั้นจริงๆแล้ววิญญาณนั้นก็จะเล่า

ประสบการณ์ของตนให้ทุกคนฟัง   ทำให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงตามที่บุคคลในที่นั้นทราบมาก็จะ

ยอมรับวิญญาณนั้นในร่างเด็กอย่างสนิทใจ  และเชื่ออย่างจริงใจว่าลูกของตนคือวิญญาณของคนที่่

ตนเคยรู้จัก   มาเกิดเป็นลูกของตน   โดยลืมลูกของตนไปเลย หรือ ถ้ามีคนทักว่าวิญญาณนั้นไม่ดี หรือ

หนีมาเกิด ก็ทำให้พ่อแม่รังเกียจลูก  หรือปฏฺิเสธลูกคนนั้นไปเลย   ชีวิตลูกจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่ 

กับกรรมเก่า(การกระทำครั้งก่อน)ของวิญญาณที่สิงลูกของตนอยู่จนกว่าลูกของตนจะตายจากตนไป

      ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกคนมองข้ามโดยปล่อยให้ความเชื่อ และความงมงายครอบงำ

ก็คือ  คนเป็น สิ่งมีชีวิต เกิดจากพ่อแม่  (เกิดจากการปฏฺิสนธิ)  แล้วคลอดออกมาเป็นทารก ที่มีDNA

ของผู้ให้กำเนิดตามหลักพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ลูกสร้างตัวเองในครรภ์ของมารดา

เป็นเวลา๙เดือน  กว่าจะคลอดออกมา   ลูกไม่รังเกียจเสียงร้องเจ็บปวดทุกข์ของแม่  พ่อแม่ลูกมีสายใย

รักเชื่อมต่อกันตามสัญชาตญาณ

  ตามหลักพระพุทธศาสนาบิดามารดาคือ  พรหมของบุตร  คือผู้สร้างให้ลูกเกิดมา

   เรามาดูคำแปลกัน

   พรหม   แปลว่า    ผู้สร้าง

   พุทธ  แปลว่า   ผู้รู้ ,  ผู้ตื่น ,  ผู้ระวังอยู่  , ผู้บานแล้ว

   รู้    แปลว่า   เข้าใจ  ,  ทราบ

   ตื่น   แปลว่า  ไม่ประมาท , ไม่หลง  ,ไม่หลับ ,  ฟื้นจากหลับ  , ตกตะลึง ,  แปลกใจ 

  ระลึก   แปลว่า   นึกถึง , คิดถึง

   ชาติ   แปลว่า    เวลาเกิด , การเป็นขึ้นมา , ตระกูล , พวก,  เหล่า

           การระลึกชาติ ก็คือ  การที่วิญญาณนั้นเล่าถึงความเป็นมาของตนโดยอาศัยร่างกายของผู้อื่น

ร่างกายของผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า"อนัตตา" คือความมิใช่ตัวตนก็หมายความว่าเด็กคน

ที่วิญญาณนั้นสิงอยู่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของวิญญาณนั้น   แต่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเด็กที่พ่อแม่เป็น

พรหมของบุตรเป็นผู้สร้างลูกให้เกิดขึ้นมา  เมื่อเป็นเช่น ถ้าคุณมีลูกในลักษณะเช่นนี้ ก็หันมาสนใจลูก

ของคุณอย่าปล่อยให้วิญญาณทำอะไรตามอำเภอใจเพราะวิญญาณนั้นไม่ลูก(ผู้สืบสายโลหิตของคุณ)

วิญญาณนั้นก็มีพ่อแม่ที่สร้างให้วิญญาณนั้นเกิดมีสภาพร่างกายมีDNAของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเช่นกัน

แม้เสียชีวิตมีสภาพเป็นวิญญาณอยู่ในโลกหลังความตายก็ตาม   อยากให้พ่อแม่เข้าใจว่าลูกไม่มีความ

ทรงจำใดๆเลยเรื่องที่เล่าผ่านลูกมาเป็นเรื่องของคนที่คุณรู้จักคุณจำหน้าตาและอุปนิสัยของคนนั้นได้

หรือถ้าเป็นคนที่คุณไม่รู้จัก  แล้วลูกของคุณล่ะ ออกจากพ่อสู่ท้องแม่แล้วออกมาลืมตาดูโลกเด็กจะรู้จัก

ได้ไง  ความจริงที่มองข้าม   ถ้าคุณบังเอิญต้องเผชิญกับเรื่องแบบนี้  คุณต้องพยายาม สอนลูกของคุณ

และต้องคิดว่าลูกของคุณคือผู้ไม่รู้  เค้าไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เลย  เด็กก็ควรมีพัฒนาการของเด็ก

ตามวัยของเด็ก  และควรตั้งชื่อเด็กที่ไม่เกี่ยวกับวิญญาณที่สิงเด็กเพื่อคุณจะได้ไม่ลืมว่าลูกของคุณ

มีตัวตนอยู่   ส่วนวิญญาณที่สิงอยู่นั้นทั้งคุณและวิญญาณก็ทราบดีว่าไม่ใช่ลูกและไม่ใช่พ่อแม่บังเกิด

เกล้า  แต่ได้มาอยู่ร่วมกัน   ที่วิญญาณนั้นมาสิงอาจเป็นเพราะตั้งใจจากความเชื่อ  ความไม่รู้ หรือ

ความไม่ตั้งใจของวิญญาณนั้นๆ   คนเกิดมาอยู่ในโลกก่อนความตายทุกคนและคนก็ตายทุกคน  ไปอยู่

ในโลกหลังความตาย  ชีวิตคนไม่ใช่เวทีมีชีวิตของวิญญาณที่วิญญาณจะใช้ ชดใช้กรรมเก่า(การกระทำ

ตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกก่อนความตายแล้วมาสิงร่างกายผู้อื่นอยู่และผู้อื่นอาจเดือดร้อนเพราะกรรมเก่า

ของวิญญาณนั้นๆ ) หรือใช้ชีวิตตามอำเภอใจ

     คนเกิดจากคน คนไม่ได้เกิดจากวิญญาณ  สมมุติว่า    คุณมีเพื่อนสนิทอายุ27ปีเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ

ได้  1ปี  ต่อมาคุณตั้งครรภ์ได้  3 เดือน   แล้วคุณฝัน ว่าเพื่อนสนิทของคุณมาขอเป็นลูกของคุณด้วย

คุณได้เล่าฝันให้สามีฟัง  เมื่อครบกำหนดคลอดคุณก็ได้ลูกสาว  สมมุติเพื่อนคุณ ชื่อเล่นว่า นก ชื่อจริง

ว่า  นลินี

    คุณก็ไม่ควรตั้งชื่อลูกคุณ  ว่า  " นก "   หรือ " นลินี "   ถึงแม้ว่าไม่ติดอักษรกาลกิณีเลยก็ตาม   คิดว่า

คุณคงเข้าใจ  ว่า   " นก "  กับลูกของคุณต่างกันอย่างไร

      หรือ  คุณไม่ได้ฝัน   แต่ลูกคุณมีพฤติกรรมบางอย่างพอพูดได้อาจเล่าเรื่องที่ลูกคุณไม่รู้มาก่อน

กับคุณและกับคนในครอบครัว  จนในที่สุดเล่าเรื่องของวิญญาณ  " นก "  ให้คุณและทุกคนฟังในลักษณะ

ของเด็กระลึกชาติ  ถ้าบังเอิญคุณตั้งชื่อลูกว่า  " นก " หรือ " นลินี "  ก็ควรเปลี่ยนชื่่อให้ลูกของคุณ

      คนทุกคนเกิดมาอยากมีความสุขทั้งกายและใจ  อยากมีครอบครัวที่ดี  อยากเป็นพ่อแม่ที่ดี

อยากเป็นลูกที่ดี  อยากมีงานที่ดี   อยากมีเพื่อนที่ดี   สิ่งเหล่านี้พวกเราทุกคนสร้างได้ด้วยตนเอง

สวรรค์ แปลว่า  สถานที่ที่มีความสุข ไม่ต้องคอยวันไปสู่โลกหลังความตายก็อยู่ในสวรรค์ได้ ถ้าทุกคน

ร่วมมือกัน   และไม่แปลความดี  ความเป็นธรรมไปในทางที่ผิด

    ในทางพระพุทธศาสนา   บุญ   แปลว่า  ความดี ,  กุศล ,  ความสุข  

    ธรรม   ธรรมะ  แปลว่า  คุณความดี

   อารยะ   แปลว่า   คนที่น่านับถือ ,  ผู้มีธรรมะ  , ดี ,  งาม ,  เจริญ

   อารยะธรรม   แปลว่า    คนที่น่านับถือเพราะมีคุณความดี

   ความดี  ก็คือ   การมีน้ำใจ   มีเมตตา  กรุณา   เป็นคนสุภาพ  ทั้งกริยา  และความประพฤติ

   อนารยะธรรม คือ   ความชั่วร้าย   ป่าเถือน  หยาบคาย  อยุติธรรม   ไม่ดี    ไม่งาม

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงรับสั่งว่า  หญิงชายมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน   เมตตาธรรมค้ำ

จุนโลก

     คนไม่ได้รังเกียจวิญญาณแต่คนไม่ต้องการสูญเสียหรือมองข้ามลูกของตนไป  อย่าทำให้ลูกน้อยใจ

อย่าตามใจวิญญาณที่อ้างว่ามาเกิดใหม่   จนลืมคิดไปว่าลูกเป็นเด็ก   ไม่ใช่ผู้ใหญ่(วิญญาณที่สิงอยู่)

ที่วิญญาณเล่าผ่านเด็ก  หรือ  ผู้ใหญ่ที่คุณอาจรู้จัก  หรือ  คนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนตอนที่เค้าอยู่บน

โลกก่อนความตาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ