ชื่อผู้หญิงกับคำแปล


     ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อของผู้หญิงโดยไม่แยกวันเกิด  แต่จะมีคำแปล

อาทิเช่น

       กันยา   กัลยา  กัลยาณี   กัญญา  นงคราญ   นงพะงา  นงราม

เยาวมาลย์   เยาวเรศ   เยาวลักษณ์  เยาวพา  อนงค์  วิลาสินี  แปลว่า

นางงาม   หญิงสวย   หญิงงาม

       วรางคณา    กันยารัตน์   กันยามณี   กัญญารัตน์   -

กัญญามณี  อนงค์รัตน์ สุดารัตน์  สุดามณี แปลว่า ผู้ประเสริฐ  ผู้หญิง

       ดรุณี    มาณวิกา     แปลว่า  หญิงวัยรุ่น

      ศรี   นาฏ   สุดา   นารี    นรี    อร  นง   สตรี   วนิดา   พนิดา  วธู  พธู   นาเรศ   นงเยาว์  -

อังคณา   อรไท   อรนุช   ยุวดี   รมณี    ณี   นี   ณีย์   นีย์  สมร   แปลว่า   ผู้หญิง

      อัจฉรา    อัปสร    สุรางคนา   แปลว่า   นางฟ้า   นางสวรรค์

     จิตรา     วิจิตรา     พิจิตรา    วิจิตร   พิจิตร   วิไล   พิไล    วิมล    พิมล   อำไพ  ประไพ -

รจนา     แปลว่า  งาม

    พรรณ   พัณณ   พัณณ์    วรรณ    วัณณ    วัณณ์    แปลว่า    ความงาม    ความยกย่อง

ความสรรเสริญ   สี   แสง   ชนิด

    อำไพพรรณ    พิไลพรรณ    วิมลวรรณ   แปลว่า   ผู้มีความงามยิ่ง

    วลี  แปลว่า   เส้น   สาย  แถว   เชื้อสาย

    วัลยา    วัลย์    วัลลี  ลดา   แปลว่า   เครือเถา   เทือกเถา   ไม้เถา  เชื้อสาย

    วัลยาณี     วัลยานาฏ  กันยาวลี     แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   

    อัญมณี    อัญรัตน์     แปลว่า    ของมีค่า  ของมีค่าที่แตกต่าง   เพชร   เพชรพลอย

    ปวีณา  แปลว่า  ฉลาด  มีฝีมือดี

    ปรารถนา     แปลว่า    มุ่งหมาย  ประสงค์   ต้องการ   อยากได้

    ปราณี    แปลว่า     ผู้มีชีวิต              สุปราณี   แปลว่า    ผู้มีชีวิตดี   ผู้มีชีวิตงาม

    ปรานี     แปลว่า  เอ็นดู  เผื่อแผ่         สุปรานี   แปลว่า   ผู้น่าเอ็นดูดี

    ปราง    แปลว่า  แก้ม   มะปราง

    ปาริฉัตร  ปาริชาต  แปลว่า   ชื่อต้นไม้ในสวนพระอินทร์     ต้นทองหลาง

    มาลี    มาลินี   แปลว่า  ดอกไม้

    รัตมณี  แปลว่า  พลอยทับทิม  

    รัตนาภรณ์   แปลว่า   ผู้มีเพชรเป็นเครื่องประดับ   เครื่องประดับเพชร

    มณีรัตน์   แปลว่า   เพชร   แก้วมณี  

    เมทินี   แปลว่า  แผ่นดิน

    เมธาวี  แปลว่า  นักปราชญ์

    เมขลา   แปลว่า  ชื่อเทพธิดาประจำสมุทร

    ลดาวัลย์    แปลว่า   ผู้เป็นเชื้อสาย   ชื่อไม้เถาดอกเป็นพวงสีขาวกลิ่นหอมเย็น

    วารี    สายชล    สายธาร   แปลว่า  น้ำ

    น้ำทิพย์   แปลว่า  น้ำวิเศษ    น้ำเป็นของเทวดา   

    วารุณี   แปลว่า   เทพีแห่งเหล้า   เหล้า  

    วีชนี    พัชนี    แปล่า   พัด

    สุนีย์    สุวนีย์    สุวณี   สุวณีย์    แปลว่า  หญิงงาม

    สุวิมล   สุพิมล   สิริวิมล   สิริพิมล   แปลว่า   บริสุทธิ์แท้

    สุนทรี   แปลว่า   หญิงงาม

    มยุรา    มยุเรศ    มยูร   แปลว่า   นกยูง

    มยุรี  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

    จงกลนี   จงกล   นลิน   นลินี   แปลว่า  บัว

    กุลธิดา  แปลว่า ลูกหญิงผู้ทีตระกูล

    วลัยมณี    วลัยรัตน์   แปลว่า  กำไลเพชร

    สุชา   สุชาดา   แปลว่า   ผู้มีกำเนิดดี  ลูกผู้มีสกุลดี

    สุชานาฏ    สุชานุช    แปลว่า   นางผู้มีกำเนิดดี   น้องผู้มีสกุลดี

    นุช    กนิษฐา    ขนิษฐา   แปลว่า  น้อง

    ชื่อและคำแปลในครั้งนี้อาจตรงกับชื่อของคุณ  หรือ  ชื่อที่คุณอยากทราบคำแปล  ถ้าคุณจะตั้งชื่อ

คุณต้องคำนึงถึงวันเกิด(จันทร์  อังคาร  พุธกลางวัน  พุธกลางคืน  พฤหัสฯ  ศุกร์  เสาร์   อาทิตย์ )

เป็นหลักในการตั้งชื่อทุกครั้ง    พบกันในชื่อผู้ชายกับคำแปล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ