ชื่อที่มีคำแปลเหมือนกัน


     ในครั้งนี้จะกล่าวถึงคำแปล มีหลายท่านสงสัยว่าชื่อของเรา

แปลว่าอะไร  ก็ลองมาหาคำแปลกัน

ในที่นี้จะแยกชื่อที่มีคำแปลเหมือน หรือคล้ายกันไว้ในพวก

เดียวกันโดยไม่ได้แยกการตั้งชื่อตามวันเกิด

ถ้าคุณจะตั้งชื่อตามวันเกิด คุณต้องคลิกไปดูหน้าที่ตั้งชื่อ

ตามวันเกิด ซึ่งจะมีอักษรต้องห้าม   หรืออักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันเกิด

     อาทิเช่น      คุณเกิดวันอังคาร      คุณก็คลิกไปหน้า ชื่อคนวันอังคาร

คุณก็จะเจอชื่อคนวันอังคาร หรือคุณจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้แต่ต้องไม่ติดตัวอักษรกาลกิณี  คุณคงสงสัยว่า

"กาลกิณี "   แปลว่าอะไร    ก็แปลว่า   ความไม่ดี    ความชั่วร้าย   สิ่งอัปมงคล

ทีนี้เรามาดูคำแปลชื่อกัน   ในที่นี้จะใช้ชื่อที่มีคำแปลเหมือนหรือคล้ายไว้ในพวกเดียวกัน  เช่น

กนก   กาญจน์   กาญจนา  กัญจน์   กัญจน์   ทอง  อุไร  มาศ   แปลว่า   ทองคำ    ทอง

จงกล  ปัทม์   ปัทมา   นลิน   นลินี  บัว   กมล   แปลว่า    บัว    ดอกบัว

มาลี   มาลย์   มาลินี      แปลว่า  ดอกไม้

มัลลิกา   แปลว่า ดอกมะลิ

กรรณิการ์    แปลว่า ดอกไม้กลีบขาวมีกลิ่นหอม

สุริยา   สุรียะ   สุรีย์   ตะวัน    อาทิตย์   อาทิตยา    แปลว่า  พระอาทิตย์    ดวงอาทิตย์

จันทร์   จันทรา   จันทิรา  ศศิน  ศศินา   ศศิธร    ดวงเดือน  เดิอน   แปลว่า พระจันทร์   ดวงจันทร์

ดาว    ดารา  ดาริกา    ดวงดาว    แปลว่า ดาว

กัตติกา  แปลว่า  ดาวลูกไก่

มัตติกา   แปลว่า ดินเหนียว

วัลยา  วัลย์   วัลลี   พงศ์   พงศ   พงษ์  พงษ   วงศ  วงศ์   วงษ  วงษ์   เครือ   กุล   แปลว่า

เชื้อสาย   เครือเถา   วงศ์วาน   ลูกหลาน  สกุล  ตระกูล   

เพชร   เพชรา   พัชร   พัชรา   พัชร์   พัชรี   พัชระ   วัชร   วัชรา   วัชระ   วัชรี   วัชร์   แปลว่า  เพชร

มณี   รัตน์   รัตนา   รัตนะ  ดาลัด    แปลว่า แก้ว   ของมีค่า

นร    นรา  มานพ  มาณพ  มนู   มนูญ    มนุส     แปลว่า คน   มนุษย์

นรี   นารี  อนงค์   นง   อัจฉรา  อังคณา   ยุวดี   ยุพดี   สุดา   นาฏ   หญิง   ดรุณี  แปลว่า  ผู้หญิง

ชนก  ชนิดา    แปลว่า    พ่อ

มาดา   มาตา   นนทลี   ชนิกา    ดนัยสร     แปลว่า  แม่

ธิดา  ชามา  ดนุชา   ดนยา(ดะนะยา)    แปลว่า   ลูกผู้หญิง

ดนย(ดะนะยะ)   ดนัย   แปลว่า  ลูกชาย

ดนุช   แปลว่า ลูก

ชาย   ดรุณ   หนุ่ม     แปลว่า   ผู้ชาย  วัยรุ่นชาย

รัชนี  รัชนิ    นิสา  นิศา  รัตติ   รัตติกาล   แปลว่า กลางคืน   มืด ดำ ค่ำ

รัชนีกร  รัชนิกร    นิสากร  นิศากร   รัตติกร  มาส   แปลว่า   พระจันทร์   ดวงจันทร์

จิตรา   วิมล   วิไล  พิมล   พิไล  ลาวัณย์   วิจิตรา  พิจิตรา  โสภา   โสภิต   โสภิตา  โศภิษฐ์

โศภี  โศภิน   โสภณ   แปลว่า  งาม  งามยิ่ง  สวย  ดี

พัฒน์   พัฒนา   พัฒนะ   วัฒน์  วัฒนา  วัฒนะ   เจริญ   แปลว่า  เจริญ  ความเจริญ

ตรี   ไตร  ตรัย   แปลว่า  สาม

จตุ  จตุร   แปลว่า  สี่

เอก     หนึ่ง   ปฐม   แปลว่า  หนึ่ง   ทีแรก  เบื้องแรก

สกุณ  สกุณา  สกุณี   สกุนต์   แปลว่า  นก

ณัฐ   ณัฏฐ์    ณัฏฐา    นัฐ   นัฏฐา   สุธี   ธีระ    ญาณี  ญาดา   พิชญ์   พิชญา   วิชญ์   วิชญา

แปลว่า    นักปราชญ์   ผู้รู้   ผู้มีปัญญา

กนิษฐ  กนิษฐา   กนิษฐ์    กนิฏฐ์  แปลว่า น้อง

ขนิฏฐ์   ขนิษฐ  ขนิษฐ์   ขนิษฐา  แปลว่า  น้อง

อนุชา  แปลว่า  น้อง  น้องชาย

เชษฐ   เชษฐา   เชษฐ์   แปลว่า  พี่   พี่ชาย

ดารณี   นาวี   นาเวศ   แปลว่า  เรือ  

นันทา  นันท   นันท์   แปลว่า   ความยินดี

รติ  รตี  รดี  ฤดี  แปลว่า  ความยินดี

เดช  เดชะ  เดโช   เตโช  แปลว่า  ความร้อน   ไฟ  อำนาจ  , ชื่อเสียง  ความงาม ความสุกใส

ธิตฺิ  ฐิติ  แปลว่า  ความมั่นคง  ปัญญา 

ศักดิ์  ศักดา    แปลว่า   อำนาจ   ความสามารถ   กำลัง  ความอุตสาหะ  คุณวุฒิ   ความเชี่ยวชาญ

มนัส  มานัส  กมล   หทัย  หฤทัย   ฤทัย  แปลว่า  ใจ

   ชื่อที่ยกตัวอย่างคำแปลมานี้อาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  คุณจะได้ทราบว่าชื่อของคุณแปลว่าอะไร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ "